Ruiny Teatru Victoria w Gliwicach znów wypełni jazz

Jazz w Ruinach to fes­ti­wal młodych wschodzą­cych gwiazd muzyki jaz­zowej, około jaz­zowej i improw­iz­owanej. Do udzi­ału w wydarze­niu zapraszani są młodzi wykon­awcy, młode zespoły z całego świata.

Wstęp na wszys­tkie wydarzenia jest BEZPŁATNY!

Tegoroczna edcy­cja “rozbrzmi” 4 i 5 sierp­nia oraz 11 i 12 sierp­nia. Szczegółowy pro­gram: click

Festiwal Kultury Żydowskiej

Tegoroczna edy­cja 27. Fes­ti­walu Kul­tury Żydowskiej potrwa
od 24 czer­wca do 2 lipca 2017r.

Każdego roku  fes­ti­wal  prezen­tuje niemalże 300 wydarzeń, gro­madzi około 30 000 osób z całego świata, które biorą udział w warsz­tat­ach, wykładach, dyskus­jach, zwiedza­ni­ach oraz w kon­cer­tach i innych wydarzeni­ach muzy­cznych. FKŻ  rokrocznie prezen­tuje stan współczes­nej kul­tury żydowskiej twor­zonej we wszys­t­kich zakątkach świata. Pro­gram jest w pełni arbi­tralny – ukazuje naszą oso­bistą wizję kul­tury żywej, pełnej zaskaku­ją­cych przemian w cza­sie, wyras­ta­jącej z  różnorod­nych źródeł inspiracji i inspiru­jącej artys­tów wielu innych kultur.

źródło: http://www.jewishfestival.pl/pl/fkz/

Szczegółowy pro­gram: click