Nowa Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA

Polona (pol­ska bib­lioteka cyfrowa) to najszyb­szy sposób
na sko­rzys­tanie z zasobów zna­j­du­ją­cych się w mag­a­zy­nach Bib­lioteki Nar­o­dowej. Codzi­en­nie pub­likuje kilka tysięcy skanów map, grafik, śred­niowiecznych rękopisów i wiele innych tek­stów kul­tury. Jest to również doskon­ałe narzędzie do pracy,
które umożli­wia stworze­nie oso­bis­tej bib­lioteki. click

Grzegorz Turnau obchodzi 50. urodziny

Urodził się 31 lipca 1967 roku w Krakowie i od zawsze był związany z muzyką. W tym roku obchodzi swoje 50. urodziny, z okazji których wyruszy w trasę „L-live” oraz wyda już siedem­nasty swój album. Będzie się on składał  z trzech płyt CD i DVD zaw­ier­a­ją­cych niepub­likowane wcześniej nagra­nia audio i video. click

NIKE 2017 dla Cezarego Łazarewicza za “Żeby nie było śladów”

Wstrząsający repor­taż his­to­ryczny odsła­ni­a­jący okoliczności zabójstwa Grze­gorza Prze­myka został doce­niony jako uni­w­er­salna anal­iza mech­a­nizmów władzy. Autor pokazał, w jaki sposób aparat komu­nisty­czny manip­u­lował pro­ce­sem i infor­ma­c­jami o pry­wat­nej tragedii, która okazała się poli­ty­czna.* click

Przy­pom­ni­jmy, że Nike to  pol­ska nagroda lit­er­acka za książkę roku przyz­nawana od 1997. Jej celem jest pro­mocja pol­skiej lit­er­atury współczes­nej, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem powieści.

  • źródło: culture.pl

Przegląd filmów o sztuce w katowickim “Rialto”

“Pęd­zlem i kamerą” to nazwa nad­chodzącego cyklu, który rozpoczyna się 1 października w kinoteatrze RIALTO w Katow­icach.  Oto jak wydarze­nie zapowiadają orga­ni­za­torzy:
“Obrazy klasyków jak żywe na naszym ekranie! Hieron­imus Bosch, Car­avag­gio, Wil­iam Turner, Vin­cent Van Gogh, przed­staw­iciele rosyjskiej awan­gardy oraz Zdzisław Bek­siński. Sześć niezwykłych filmów prezen­tu­ją­cych na różne sposoby fenomen mis­trzów malarstwa”.*

Szczegółowy pro­gram: click

*źródło: http://rialto.katowice.pl