ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego dwóch uczelni:

Cytat
Najsmutniej nie tam, gdzie śmiech zakazany, lecz tam, gdzie obowiązkowy.
Kierunki kształcenia

KIERUNKI  KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

T E C H N I K U M    N R  1  
i m . S t a n i s ł  a w a  S t a s z i c a

(cykl kształcenia - 5 lat)

Technik górnictwa podziemnegouczeń zdobywa wiedzę z dziedziny górnictwa, geologii, procesów rozdrabniania i klasyfikacji kopalin. Ponadto zdobywa umiejętności planowania, nadzoru procesów produkcyjnych oraz przygotowania dokumentacji techniczno-ruchowej zakładów górniczych. Nadzoruje przestrzeganie zasad prawa geologicznego i górniczego oraz BHP.
Absolwent może być zatrudniony w kopalniach węgla kamiennego i zakładach górniczych PGG S.A.

Technik elektryk - SPECJALIZACJA: URZĄDZENIA GÓRNICTWA PODZIEMNEGO - uczeń  zdobywa  wiedzę  i umiejętności  w  zakresie  budowy i działania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz energoelektrycznych, poznaje podstawy techniki, elektroniki i automatyki, użytkowania i obsługi urządzeń elektronicznych oraz dodatkowo specyfikę działania elektrycznych maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego.
Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w górnictwie 
PGG S.A. 

Technik mechanik SPECJALIZACJA: URZĄDZENIA GÓRNICTWA PODZIEMNEGO organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną. Zajmuje się również opracowaniem dokumentacji technicznej. Absolwent kończący szkołę może podejmować pracę w przemyśle maszynowym, budownictwie, górnictwie, transporcie, rolnictwie itp.
Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w górnictwie 
PGG S.A. 

Technik mechatronik – uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z dziedziny mechatroniki, będącej nową interdyscyplinarną specjalnością, która łączy trzy kierunki: mechanikę, elektronikę i informatykę. Jest zawodem umożliwiającym rozwijanie zainteresowań w kierunkach automatyzacji procesów produkcyjnych robotyki, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, mechatroniki pojazdów samochodowych. 
Możliwość pracy w górnictwie PGG S. A. 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
to zawód, umożliwiający specjalizację z energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej oraz wodorowej. To kierunek z przyszłością, ponieważ realizowanych jest coraz więcej inwestycji, które wykorzystują kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej. W ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie rynku pracy na techników energetyki odnawialnej będzie wykazywało zauważalną i dynamiczną tendencję rosnącą. 

Realizacja projektu "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny
od zaraz".

Technik informatyk - charakteryzuje się dużą mobilnością, można go wykonywać wszędzie  tam,  gdzie  jest wprowadzona  informatyzacja. Zawód obejmuje  eksploatację  sprzętu  komputerowego i oprogramowania, a także instalację, przeglądy, konserwację oraz naprawę komputerów, urządzeń peryferyjnych i sieciowych. Do obowiązków zawodowych należy administrowanie bazami danych, nadzorowanie pracy sieci komputerowych i sprzętu.

Technik pojazdów samochodowych – jest kontynuacją zawodu mechanik samochodowy, uczeń zdobywa umiejętności i wiedzę w zakresie budowy, diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Absolwent może być zatrudniony w zakładach naprawczych, stacjach obsługi pojazdów, salonach sprzedaży samochodów oraz fabrykach produkujących podzespoły samochodowe oraz konkretne modele samochodów.

Realizacja projektu "Innowacyjne metody nauczania
w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku"


Technik chłodnictwa i klimatyzacji – uczeń montuje, uruchamia i obsługuje absorpcyjne lub sprężarkowe urządzenia chłodnicze (chłodziarki, zamrażarki, szafy, lady chłodnicze, chłodnie) oraz klimatyzacyjne (w budynkach i pojazdach). Prowadzi bieżącą konserwację urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych. Zajmuje się naprawami urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz przeprowadza ocenę ich pracy. Zdobyta wiedza daje możliwość zatrudnienia na stanowiskach: produkcyjnych, handlowych, usługowych w branży chłodnictwa i klimatyzacji.
Realizacja projektu "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny
od zaraz".

Technik spedytor  oraz Technik spedytor - oddział mistrzostwa sportowego sekcja "lekkoatletyka" –  organizuje transport kolejowy,  samochodowy, wodny  lub  lotniczy towarów w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Zajmuje się opracowywaniem dokumentacji przewozowej i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku lub załadunku towarów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła. 
Realizacja projektu "Innowacyjne metody nauczania
w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku"

Technik automatyk - jest specjalistą, którego zadania zawodowe polegają na montowaniu, użytkowaniu, konserwacji i naprawie urządzeń i systemów automatyki przemysłowej. Technik automatyk, może wykonywać prace na stanowisku operatora, diagnosty i konserwatora urządzeń i systemów automatyki, oraz operatora maszyn manipulacyjnych. Jego praca odbywa się głównie w dobrze wyposażonych, estetycznych warsztatach, halach produkcyjnych, laboratoriach, a także na liniach produkcyjnych w zaumatyzowanych zakładach i fabrykach.
Możliwość pracy w górnictwie PGG S. A. 

Technik awionik - wykonuje prace pomiarowe, instalacyjno - montażowe, konserwacyjno-naprawcze i renowacyjne samolotowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się dokumentacją techniczną i instrukcjami przeglądowymi, a także narzędziami monterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz elektryczną i elektroniczną aparaturą kontrolno - pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń awioniki pokładowej.
Możliwość realizacji praktyk w Aeroklubie ROW.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 im. Stanisława Staszica

(cykl kształcenia - 3 lata)

Mechanik - monter maszyn i urządzeń - zajęcia praktyczne zapewnia szkoła, uczeń zdobywa umiejętności robotnika wykwalifikowanego w zakresie mechanika - montera maszyn i urządzeń górniczych. Wykonuje przeglądy, konserwacje
i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach. Zajmuje się konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych szczególnie górnictwa podziemnego.

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych – diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne. Absolwent może podejmować pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach, w których produkowane są pojazdy samochodowe oraz ich części, placówkach handlowych. Zajęcia praktyczne zapewnia szkoła.
Zdobyta specjalizacja daje możliwość pracy w firmie HYUNDAI.

Wróć do strony głównej

Szukaj
Podstrony
PARTNERZY