ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Srebrna Szkoła 2023
ubrazeg
Projekt TS/TP

Nazwa projektu:" Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 29.11.2021 r.

Wartość projektu: 644 268,69 zł

Dofinansowanie projektu UE: 547 628,38 zł

Opis przedmiotu projektu:
Projekt zakłada realizację w ramach operacji typu Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, realizację doradztwa zawodowego, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, prowadzenie dedykowanych form wsparcia dla uczniów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia i  organizację staży zawodowych dla uczniów i nauczycieli

Regulamin rekrutacji

zał1 Arkusz aplikacyjny

zał2 Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

zał3 Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w projekcie

zał4 Wstępny wybór form wsparcia

zał5 Opinia wychowawcy klasy

zał6 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

zał7 Oświadczenie uczestnika projektu

zał7a Oświadczenie uczestnika projektu- rodzica (opiekuna prawnego)

zał8 Oświadczenie o rezygnacji

zał9 Lista uczestników projektu

zał10 Lista rezerwowa

Doposażenie pracowni

Wróć do strony głównej

PARTNERZY