ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Srebrna Szkoła 2023
ubrazeg
Projekt OZE

 

 

 

Nazwa projektu: "Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej:
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 31.08.2020 r.

 

Wartość projektu: 681 200,00zł

 

Dofinansowanie projektu: 647 140,00zł

 

Opis przedmiotu projektu:

Projekt zakłada realizację w ramach operacji typu dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.
Projekt obejmuje realizację doradztwa zawodowego, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, prowadzenie dedykowanych form wsparcia dla uczniów
oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, organizacja staży zawodowych dla uczniów. Elementem projektu jest także stworzenie w placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Załącznik 1 - Arkusz aplikacyjny

Załącznik 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

Załącznik 2a - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik 3 - Zgoda rodzica na uczestnictwo ucznia

Załącznik 4 - Zaświadczenie o byciu uczniem

Załącznik 5 - Opinia wychowawcy klasy

Załącznik 6 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 7 - Oświadczenie uczestnika projektu - Rodzic/Opiekun Prawny

Załącznik 7a - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik 8 - Oświadczenie o rezygnacji - Rodzic/Opiekun Prawny

Załącznik 9 - Lista uczestników projektu

Załącznik 10 - LIsta rezerwowa

Wróć do strony głównej

PARTNERZY