ubrazeg

Wybierz panel

Technikum akademickie
Szkoła posiada status Technikum akademickiego trzech uczelni:

ubrazeg
ubrazeg
ubrazeg
Złota Szkoła 2021
ubrazeg

Deklaracja dostępności


Zespół Szkół Technicznych w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.zstrybnik.pl Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.

Data publikacji serwisu internetowego: 1 września 2010 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 1 październik 2018 r.

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Na stronach internetowych znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
  2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  3. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
  4. Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków.
  5. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
  6. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
  7. Dokumenty opublikowane przed datą 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono dnia 15 kwietnia 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Sebastian Cyroń, adres poczty elektronicznej s.cyron@zstrybnik.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem 32 43 29 811.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I. Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 5

Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne od ul. Tadeusza Kościuszki, wymaga pokonania 8 stopni. Brak podjazdu dla wózków. Istnieje drugie wejście do budynku od szkolnego dziedzińca. Wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu i prowadzi do windy umożliwiając swobodny przejazd wózków.

Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia do szkoły.

Dla osób na wózkach dostępne są sale lekcyjne na parterze, pierwszym, i drugim piętrze do których dojeżdża winda. Pomieszczenia na poddaszu oraz w skrzydle B nie są dostępne dla osób na wózkach.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na łączniku pierwszego piętra naprzeciw wyjścia z windy.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu szkolnym – dziedziniec.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wróc do strony głównej

Szukaj
Podstrony
PARTNERZY